loader

THÔNG TIN GIÁO DỤC NĂM 2020-2021

5 K

Students
10% Decrease

71 %

Students Attendence
12% Increased

500

Faculty Members
16% Increased

75%

Faculty Attendence
15% Decrease

THỐNG KÊ TRƯỜNG HỌC

THỐNG KÊ CÁN BỘ

THỐNG KÊ HỌC SINH

TRÌNH ĐỘ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

TRÌNH ĐỘ GIÁO VIÊN THCS

ĐỘ TUỔI GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

ĐỘ TUỔI GIÁO VIÊN THCS

XẾP LOẠI HỌC LỰC THCS 2019-2020

Tỷ lệ %

Học lực Giỏi THCS

Học lực Khá THCS